فارسی فرانسوی درس 68 واژگان

فرانسوی :: درس 68. رستوران: پرداخت

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Manger
خوردن
Boire
نوشیدن
Je voudrais parler au directeur du restaurant
آیا من می توانم با مدیر صحبت می کنند؟
Qu’est-ce que c’est?
این چیست؟
Addition (la)
صورتحساب
Service (le)
انعام
Est-ce que je peux payer avec une carte de crédit?
آیا می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
L’addition, s’il vous plaît
صورتحساب ، لطفا
Avez-vous une autre carte de crédit?
آیا کارت اعتباری دیگری دارید؟
Je dois avoir un reçu
لطفاً رسید به من بدهید
Où sont les toilettes?
دستشویی کجاست؟
Sortie (la)
خروج
Entrée (la)
ورود
Merci du bon service
با تشکر از خدمات خوب شما