درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 66 رستوران: آماده سازی مواد غذایی

واژگان

چگونه این آماده شده است؟
Comment est-ce préparé?
پخته
Cuit au four
بریانی شده
Grillé
کبابی
Rôti
سرخ کرده
Frit
سرخ کرده
Sauté
تست
Grillé
بخار پز شده
Cuit à la vapeur
قطعه قطعه شده
Haché
این سوخته است
C’est brûlé
صبحانه
Petit déjeuner
ناهار
Déjeuner
شام
Dîner
خوراک سرپایی
Snack
من در یک رژیم غذایی هستم
Je suis au régime
من گیاه خوار هستم
Je suis végétarien
من گوشت نمی خورم
Je ne mange pas de viande
من به آجیل حساسیت دارم
Je suis allergique aux noix