فارسی فرانسوی درس 66 واژگان

فرانسوی :: درس 66. رستوران: آماده سازی مواد غذایی

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Comment est-ce préparé?
چگونه این آماده شده است؟
Cuit au four
پخته
Grillé
بریانی شده
Rôti
کبابی
Frit
سرخ کرده
Sauté
سرخ کرده
Grillé
تست
Cuit à la vapeur
بخار پز شده
Haché
قطعه قطعه شده
C’est brûlé
این سوخته است
Petit déjeuner
صبحانه
Déjeuner
ناهار
Dîner
شام
Snack
خوراک سرپایی
Je suis au régime
من در یک رژیم غذایی هستم
Je suis végétarien
من گیاه خوار هستم
Je ne mange pas de viande
من گوشت نمی خورم
Je suis allergique aux noix
من به آجیل حساسیت دارم