درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 65 رستوران: غذا چطور است؟

واژگان

آیا می توانید برای من میوه بیاورید؟
Pouvez-vous m’apporter des fruits?
این کثیف است
Ce n’est pas propre
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
Je voudrais encore de l'eau?
خوشمزه بود
C’était délicieux
آیا تند است؟
Est-ce épicé?
آیا ماهی تازه است؟
Est-ce que le poisson est frais?
آیا آنها شیرین است؟
Est-ce qu’ils sont sucrés?
ترش
Sûr
غذا سرد است
La nourriture est froide
این سرد است
C’est froid