فارسی فرانسوی درس 65 واژگان

فرانسوی :: درس 65.رستوران: غذا چطور است؟

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Pouvez-vous m’apporter des fruits?
آیا می توانید برای من میوه بیاورید؟
Ce n’est pas propre
این کثیف است
Je voudrais encore de l'eau?
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
C’était délicieux
خوشمزه بود
Est-ce épicé?
آیا تند است؟
Est-ce que le poisson est frais?
آیا ماهی تازه است؟
Est-ce qu’ils sont sucrés?
آیا آنها شیرین است؟
Sûr
ترش
La nourriture est froide
غذا سرد است
C’est froid
این سرد است