درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 61 خرید: فروش

واژگان

من به دنبال یک گردنبند می گردم
Je cherche un collier
آیا فروش دارید؟
Avez-vous des articles en réclame?
می خواهم نقداً بپردازم.
Je vais payer cash
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
Pouvez-vous me le garder?
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
Est-ce que vous accepter les cartes de crédit?
می خواهم آنرا عوض کنم.
Je voudrais échanger ceci
میتوانم آن را برگردانم؟
Puis-je le retourner?
باز
Ouvert
بسته
Fermé
برای ناهار تعطیل است
Fermé pour le déjeuner
رسید
Reçu
معیوب
Défectueux
شکسته
Cassé
خروج
Sortie (la)
ورود
Entrée (la)
فروشنده
Vendeur (le)
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟
À quelle heure le magasin ferme-t-il?