فارسی فرانسوی درس 61 واژگان

فرانسوی :: درس 61. خرید: فروش

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Je cherche un collier
من به دنبال یک گردنبند می گردم
À quelle heure le magasin ferme-t-il?
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟
Avez-vous des articles en réclame?
آیا فروش دارید؟
Je vais payer cash
می خواهم نقداً بپردازم.
Pouvez-vous me le garder?
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
Est-ce que vous accepter les cartes de crédit?
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
Je voudrais échanger ceci
می خواهم آنرا عوض کنم.
Puis-je le retourner?
میتوانم آن را برگردانم؟
Ouvert
باز
Fermé
بسته
Fermé pour le déjeuner
برای ناهار تعطیل است
Reçu
رسید
Défectueux
معیوب
Cassé
شکسته
Sortie (la)
خروج
Entrée (la)
ورود
Vendeur (le)
فروشنده