فارسی فرانسوی درس 58 واژگان

فرانسوی :: درس 58. خرید: پوشاک

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Je porte la taille grand
من لباس اندازه بزرگ می پوشم
Moyen
متوسط
Petit
کوچک
Avez-vous une plus grande taille?
آیا اندازه بزرگتر دارید؟
Avez-vous une plus petite taille?
آیا اندازه کوچکتر دارید؟
C’est trop serré
این خیلی تنگ است
Ça me va bien
این اندازه من است
Où puis-je trouver un maillot de bain?
از کجا می توانم یک دست حوله حمام پیدا کنم؟
Vêtements (les)
لباس
Blouse (la)
بلوز
Robe (la)
پیراهن
Short (le)
شورت
Je l’achète
من آن را می خرم
J’aime cette chemise
من این پیراهن را دوست دارم