فارسی فرانسوی درس 57 واژگان

فرانسوی :: درس 57. خرید: به من نشان بده

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Je vais faire du shopping
من به خرید می روم
Où est le centre commercial?
منطقه اصلی خرید کجاست؟
Je veux aller au centre commercial
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
Pourriez-vous m’aider?
می توانید به من کمک کنید؟
Je regarde simplement
من فقط نگاه می کنم
Pourriez-vous me montrer quelques chemises?
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
Où est la cabine d’essayage?
اتاق پرو کجااست؟
Est-ce que je peux l’essayer?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
La couleur ne me va pas
این رنگ برای من مناسب نیست
L'avez-vous dans une autre couleur?
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
J’aime
من آن را دوست دارم
Je n’aime pas
من آن را دوست ندارم