درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 57 خرید: به من نشان بده

واژگان

من به خرید می روم
Je vais faire du shopping
منطقه اصلی خرید کجاست؟
Où est le centre commercial?
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
Je veux aller au centre commercial
می توانید به من کمک کنید؟
Pourriez-vous m’aider?
من فقط نگاه می کنم
Je regarde simplement
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
Pourriez-vous me montrer quelques chemises?
اتاق پرو کجااست؟
Où est la cabine d’essayage?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
Est-ce que je peux l’essayer?
این رنگ برای من مناسب نیست
La couleur ne me va pas
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
L'avez-vous dans une autre couleur?
من آن را دوست دارم
J’aime
من آن را دوست ندارم
Je n’aime pas