فارسی فرانسوی درس 56 واژگان

فرانسوی :: درس 56. گشت و گذار: مکانها

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Volcan (le)
آتشفشان
Canyon (le)
دره عمیق و باریک
Forêt (la)
جنگل
Chaîne de montagnes (la)
رشته کوه
Jungle (la)
جنگل
Rivière (la)
رودخانه
Péninsule (la)
شبه جزیره
Plage (la)
ساحل
Marais (le)
مرداب
Montagne (la)
کوه
Colline (la)
تپه
Lac (le)
دریاچه
Désert (le)
بیابان
Chutes (les)
آبشار