درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 54 در اطراف شهر: در بار

واژگان

آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
Puis-je vous offrir un verre?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
Est-ce que l’entrée est payante?
آبجو، لطفا
Une bière, s’il vous plaît
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
Je voudrais un verre de vin
چه نوع از آبجو؟
Quel genre de bière?
شراب سفید
Vin blanc (le)
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
J’ai soif
آیا می خواهید برقصید؟
Voulez-vous danser?
بله، میخواهم برقصم
Oui, je veux bien danser
من نمی خواهم برقصم
Je ne veux pas danser
من نگران هستم
Je suis inquiet
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
Je ne trouve pas mon père
من گم شده ام
Je suis perdu
لطفا برای من صبرکنید
Attendez-moi
من به پلیس نیاز دارم
Appelez la police