فارسی فرانسوی درس 54 واژگان

فرانسوی :: درس 54. در اطراف شهر: در بار

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Puis-je vous offrir un verre?
آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
Est-ce que l’entrée est payante?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
Une bière, s’il vous plaît
آبجو، لطفا
Je voudrais un verre de vin
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
Quel genre de bière?
چه نوع از آبجو؟
Vin blanc (le)
شراب سفید
J’ai soif
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
Voulez-vous danser?
آیا می خواهید برقصید؟
Oui, je veux bien danser
بله، میخواهم برقصم
Je ne veux pas danser
من نمی خواهم برقصم
Je suis inquiet
من نگران هستم
Je ne trouve pas mon père
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
Je suis perdu
من گم شده ام
Attendez-moi
لطفا برای من صبرکنید
Appelez la police
من به پلیس نیاز دارم