فارسی فرانسوی درس 52 واژگان

فرانسوی :: درس 52. در اطراف شهر: کجا است؟

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Où est l’arrêt d’autobus?
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
Quel est le prochain arrêt?
توقف بعدی کجاست؟
Est-ce mon arrêt?
آیا این توقف من است؟
Excusez-moi, je descends ici
ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم
Où est le musée?
موزه کجاست؟
Téléphone public (le)
تلفن عمومی
Y a-t-il un annuaire?
راهنمای تلفن وجود دارد؟
Est-ce que vous vendez des magazines anglais?
آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟
À quelle heure commence le film?
چه زمانی فیلم شروع می شود؟
Je voudrais quatre billets, s’il vous plaît
لطفاً 4 بلیط بدهید
Est-ce que le film est en anglais?
آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟
Pop-corn (le)
ذرت بو داده
Où puis-je trouver une pharmacie?
از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟
Centre-ville (le)
قسمت مرکزی شهر