درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 50 هتل: اصطلاحات اضطراری

واژگان

نگاه کنيد
Regardez
گوش کنید
Écoutez
مراقب باشید
Attention
آتش
Au feu
از اینجا بیرون بروید
Sortez
کمک
Au secours
به من کمک کنید
Aidez-moi
عجله
Dépêchez-vous
ایست
Arrêtez
پلیس
Police
این یک اورژانس است
Il y a urgence