فارسی فرانسوی درس 49 واژگان

فرانسوی :: درس 49. هتل: زمان رفتن

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Où puis-je trouver un taxi?
از کجا می توانم تاکسی پیدا کنم؟
Je dois louer une voiture
من باید یک ماشین کرایه کنم
Pouvez-vous m’appeler un taxi?
آیا می توانید برای من یک تاکسی کرایه کنید؟
J’aime le balcon
من بالکن را دوست دارم
J’ai besoin d’un chasseur
من نیاز به یک پیشخدمت دارم
Je suis prêt à régler la note
من برای تخلیه اتاق حاضرم
J’ai fait un bon séjour
من از اقامتم لذت بردم
C’est un bel hôtel
این هتل زیبا است
Votre personnel est remarquable
کارکنان شما یی نظیر هستند
Je vous recommanderai
من به شما توصیه خواهم کرد
Merci pour tout
ممنون از شما برای همه چیز