فارسی فرانسوی درس 48 واژگان

فرانسوی :: درس 48. هتل: رزرو اتاق در هتل

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Pouvez-vous me recommander un hôtel bon marché?
آیا می توانید یک هتل ارزان قیمت پیشنهاد کنید؟
Quel est le prix d’une nuit?
هزینه آن شبی چقدر است؟
Je vais rester trois semaines
من برای سه هفته اقامت می کنم
Combien coûte la semaine?
هزینه هر هفته چقدر است؟
Avez-vous une chambre libre?
آیا اتاق در دسترس است؟
Avez-vous une piscine?
آیا یک استخر به شما داشته باشد؟
Où est la piscine?
استخر کجاست؟
Puis-je voir la chambre?
ممکن است اتاق را ببینم؟
Avez-vous quelque chose de moins cher?
آیا چیزی ارزان تر وجود دارد؟
Avez-vous un restaurant?
آیا رستوران دارید؟