فارسی فرانسوی درس 47 واژگان

فرانسوی :: درس 47. هتل: ضرورت ها

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Où est l’ascenseur?
آسانسور کجاست؟
Je voudrais parler à la direction
من باید با مدیر صحبت کنم
La douche ne fonctionne pas
دوش کار نمی کند
Il n’y a pas de couvertures dans la chambre
این اتاق هیچ پتو ندارد
Pourriez-vous m’apporter un autre oreiller?
آیا می توانید برای من یک بالش دیگر بیاورید؟
Notre chambre n’a pas été nettoyée
اتاق ما تمیز نشده است
Nous avons besoin de serviettes pour la piscine
ما به حوله استخر نیاز داریم
Il n’y a pas d’eau chaude
هیچ آب گرم وجود دارد
Je n’aime pas cette chambre
من این اتاق را دوست ندارم
Nous voulons une chambre climatisée
ما نیاز به یک اتاق مجهز به تهویه مطبوع داریم
Je n’ai pas de réservation
من رزرو ندارم