فارسی فرانسوی درس 44 واژگان

فرانسوی :: درس 44. سفر: به کجا می روید؟

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Où allez-vous?
کجا می روید؟
Je vais en vacances
من به تعطیلات می روم
Je vais en voyage d’affaires
من به یک سفر کاری می روم
Combien de pièces de bagage avez-vous?
چند تا کیف دارید؟
Quel terminal cherchez-vous?
کدام ترمینال را می خواهید؟
J’aimerais une place côté couloir
من یک صندلی کنار راهرو می خواهم
J’aimerais une place côté hublot
من می خواهم یک صندلی کنار پنجره می خواهم
Je cherche le terminal A
من به دنبال ترمینال آ می گردم
Le terminal B est réservé aux vols internationaux
ترمینال B برای پروازهای بین المللی است
Pourquoi l’avion a-t-il été retardé?
چرا هواپیما تأخیر کرده است؟
Attachez vos ceintures
کمربند ایمنی خود را ببندید
Puis-je avoir une couverture?
ممکن است یک پتو به من بدهید؟
À quelle heure allons-nous atterrir?
چه زمانی فرود می آییم ؟