درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 42 سفر: خروج و ورود

واژگان

حرکت
Départ (le)
برخاست
Décollage (le)
فرود
Atterrissage (le)
باند فرودگاه
Piste (la)
ورود
Arrivée (la)
ساختمان ترمینال
Aérogare (la)
بخش غیر سیگاری
Section non-fumeurs (la)
دفتر گمرک
Bureau de douane (le)
معاف از عوارض
Hors taxe
نگهبان امنیتی
Agent de sécurité
فلزیاب
Détecteur de métal
دستگاه اشعه ایکس
Appareil de détection à rayons X (le)
فرم شناسایی
Forme d’identification (la)