فارسی فرانسوی درس 42 واژگان

فرانسوی :: درس 42. سفر: خروج و ورود

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Départ (le)
حرکت
Décollage (le)
برخاست
Atterrissage (le)
فرود
Piste (la)
باند فرودگاه
Arrivée (la)
ورود
Aérogare (la)
ساختمان ترمینال
Section non-fumeurs (la)
بخش غیر سیگاری
Bureau de douane (le)
دفتر گمرک
Hors taxe
معاف از عوارض
Agent de sécurité
نگهبان امنیتی
Détecteur de métal
فلزیاب
Appareil de détection à rayons X (le)
دستگاه اشعه ایکس
Forme d’identification (la)
فرم شناسایی