فارسی فرانسوی درس 41 واژگان

فرانسوی :: درس 41. سفر: در هواپیما

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Compartiment à bagages (le)
محفظه توشه
Tablette (la)
سینی
Couloir (le)
راهرو
Rangée (la)
ردیف
Siège (le)
صندلی
Oreiller (le)
بالش
Écouteurs (les)
هدفون و هدست
Ceinture de sécurité (la)
کمربند ایمنی
Altitude (la)
ارتفاع
Sortie de secours (la)
خروج اضطراری
Gilet de sauvetage (le)
جلیقه نجات
Aile (la)
بال
Queue (la)
دم