فارسی فرانسوی درس 40 واژگان

فرانسوی :: درس 40. سفر: فرودگاه

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Aéroport (le)
فرودگاه
Avion (le)
هواپیما
Vol (le)
پرواز
Billet (le)
بلیط
Pilote (le)
خلبان
Hôtesse de l’air (la)
مهماندار پرواز
Numéro de vol (le)
شماره پرواز
Porte d’embarquement (la)
درب سوار شدن به هواپیما
Carte d’embarquement (la)
کارت سوار شدن به هواپیما
Passeport (le)
گذرنامه
Bagage à main (le)
ساک دستی چرخ دار
Valise (la)
چمدان
Bagages (les)
چمدان