درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 36 بدن: سر

واژگان

قسمتهای بدن
Parties du corps
سر
Tête (la)
مو
Cheveux (les)
چهره
Visage (le)
پیشانی
Front (le)
ابرو
Sourcil (le)
مژگان
Cils (les)
چشم
Œil (le)
بینی
Nez (le)
گونه
Joue (la)
گوش
Oreille (la)