درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 35 متضاد: قدیمی / جدید

واژگان

قدیمی
Vieux
جدید
Nouveau
خشن
Rêche
صاف
Lisse
ضخیم
Épais
نازک
Fin
سرد
Froid
داغ
Chaud
همه
Tout
هیچ یک
Aucun
قبل از
Avant
پس از
Après