فارسی فرانسوی درس واژگان

فرانسوی :: درس 34. متضاد: بیشتر / کمتر

loading