درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 34 متضاد: بیشتر / کمتر

واژگان

بیشتر
Plus
کمتر
Moins
صحیح
Correct
غلط
Incorrect
خوشحال
Heureux
غمگین
Triste
تمیز
Propre
کثیف
Sale
زنده
Vivant
مرده
Mort
دیر
En retard
در اوایل
Tôt