فارسی فرانسوی درس 34 واژگان

فرانسوی :: درس 34. متضاد: بیشتر / کمتر

loading