فارسی فرانسوی درس واژگان

فرانسوی :: درس 33. متضاد: آهسته / سریع

loading