درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 33 متضاد: آهسته / سریع

واژگان

آرام
Lent
سریع
Rapide
خالی
Vide
کامل
Plein
قشنگ
Joli
زشت
Laid
پر سر و صدا
Bruyant
ساکت
Silencieux
قوی
Fort
ضعیف
Faible
حقیقت
Vérité
دروغ
Mensonge
سخت
Dur
نرم
Mou