فارسی فرانسوی درس 32 واژگان

فرانسوی :: درس 32. متضاد: سرد / گرم

loading