فارسی فرانسوی درس واژگان

فرانسوی :: درس 31. متضاد: آسان / سخت

loading