درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 31 متضاد: آسان / سخت

واژگان

ساده
Facile
مشکل
Difficile
همان
Le même
متفاوت
Différent
کشیدن
Tirer
فشار دادن
Pousser
کمی از
Peu
بسیاری
Beaucoup
بلند
Long
کوتاه
Court
هیچ
Rien
چیزی
Quelque chose