درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 30 متضاد: بزرگ / کوچک

واژگان

بزرگ
Grand
کوچک
Petit
بلند
Grand
کوتاه
Petit
جوان
Jeune
پیر
Vieux
لاغر
Maigre
چاق
Gros
بالا
En haut
پایین
En bas
سوال
Question
پاسخ
Réponse