فارسی فرانسوی درس واژگان

فرانسوی :: درس 30. متضاد: بزرگ / کوچک

loading