درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 29 آب و هوا و فصول

واژگان

آب و هوا چگونه است؟
Quel temps fait-il?
هوا گرم است
Il fait chaud
هوا سرد است
Il fait froid
هوا آفتابی است
Il y a du soleil
هوا ابری است
Il fait nuageux
هوا مرطوب است
Il fait humide
باران می بارد
Il pleut
برف می بارد
Il neige
باد می وزد
Il y a du vent
نامطبوع است
Il fait mauvais
درجه حرارت چند است؟
Quelle température fait-il?
فصول
Les saisons
زمستان
Hiver (le)
تابستان
Été (le)
بهار
Printemps (le)
پاییز
Automne (le)