فارسی فرانسوی درس 29 واژگان

فرانسوی :: درس 29. آب و هوا و فصول

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Quel temps fait-il?
آب و هوا چگونه است؟
Il fait chaud
هوا گرم است
Il fait froid
هوا سرد است
Il y a du soleil
هوا آفتابی است
Il fait nuageux
هوا ابری است
Il fait humide
هوا مرطوب است
Il pleut
باران می بارد
Il neige
برف می بارد
Il y a du vent
باد می وزد
Il fait mauvais
نامطبوع است
Quelle température fait-il?
درجه حرارت چند است؟
Les saisons
فصول
Hiver (le)
زمستان
Été (le)
تابستان
Printemps (le)
بهار
Automne (le)
پاییز