درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 28 زمان: قرارهای

واژگان

چه روزی؟
Quel jour?
چه ماهی؟
Quel mois?
چه موقع ؟
Quand?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
Quand avez-vous rendez-vous?
بعد از آن
Après
منو ساعت 8 بیدار کن
Réveillez-moi à huit heures
آیا می توانیم فردا درباره آن صحبت کنیم؟
Pouvons-nous en parler demain?
همیشه
Toujours
قبل از
Avant
در اوایل
Tôt
پس از
Plus tard
بارها
Souvent
هرگز
Jamais
اکنون
Maintenant
هنگامی که
Une fois
گاهی
Parfois
بزودی
Bientôt