فارسی فرانسوی درس 28 واژگان

فرانسوی :: درس 28. زمان: قرارهای

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Quel jour?
چه روزی؟
Quel mois?
چه ماهی؟
Quand?
چه موقع ؟
Quand avez-vous rendez-vous?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
Réveillez-moi à huit heures
منو ساعت 8 بیدار کن
Pouvons-nous en parler demain?
آیا می توانیم فردا درباره آن صحبت کنیم؟
Après
بعد از آن
Toujours
همیشه
Avant
قبل از
Tôt
در اوایل
Plus tard
پس از
Souvent
بارها
Jamais
هرگز
Maintenant
اکنون
Une fois
هنگامی که
Parfois
گاهی
Bientôt
بزودی