درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 27 زمان: ساعت چند است؟

واژگان

ساعت چند است؟
Quelle heure est-il?
در چه زمانی؟
À quelle heure?
ساعت 1:00 است
Il est une heure
ساعت 9:45 است
Il est neuf heures quarante-cinq
ساعت 9:00
À neuf heures
ساعت 4:00
À quatre heures
ظهر
Midi
نیمه شب
Minuit
صبح
Matin (le)
بعد از ظهر
Après-midi (le)
عصر
Soir (le)
شب
Nuit (la)