درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 23 مردم: دوستان

واژگان

همسایه
Voisin (le)
دوست
Ami (le)
دوست دختر
Amie (la)
آیا شما ازدواج کرده اید؟
Êtes-vous marié?
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
Depuis combien de temps êtes-vous marié?
آیا او دوست دختر شما است؟
Est-ce votre petite amie?
آیا او دوست پسر شما است؟
Est-ce votre petit ami?