فارسی فرانسوی درس 23 واژگان

فرانسوی :: درس 23. مردم: دوستان

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Voisin (le)
همسایه
Ami (le)
دوست
Amie (la)
دوست دختر
Êtes-vous marié?
آیا شما ازدواج کرده اید؟
Depuis combien de temps êtes-vous marié?
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
Est-ce votre petite amie?
آیا او دوست دختر شما است؟
Est-ce votre petit ami?
آیا او دوست پسر شما است؟