درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 22 مردم: دختران و پسران

واژگان

پسر
Garçon (le)
دختر
Fille (la)
زن
Femme (la)
مرد
Homme (le)
دوست پسر
Petit ami (le)
دوست دختر
Petite amie (la)
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Cousine (la)
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Cousin (le)
عمه/خاله
Tante (la)
دایی/عمو
Oncle (le)
زن
Épouse (la)
شوهر
Mari (le)