فارسی فرانسوی درس 22 واژگان

فرانسوی :: درس 22. مردم: دختران و پسران

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Garçon (le)
پسر
Fille (la)
دختر
Femme (la)
زن
Homme (le)
مرد
Petit ami (le)
دوست پسر
Petite amie (la)
دوست دختر
Cousine (la)
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Cousin (le)
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Tante (la)
عمه/خاله
Oncle (le)
دایی/عمو
Épouse (la)
زن
Mari (le)
شوهر