فارسی فرانسوی درس 21 واژگان

فرانسوی :: درس 21. مردم: روابط خانوادگی

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Belle-mère (la)
نامادری
Beau-père (le)
ناپدری
Demi-sœur (la)
ناخواهری
Demi-frère (le)
نابرادری
Beau-père (le)
پدر شوهر/پدرزن
Belle-mère (la)
مادر شوهر/مادر زن
Beau-frère (le)
برادر شوهر/برادر زن
Belle-sœur (la)
خواهر شوهر/خواهر زن
Qui est-elle?
او چه کسی است؟
Est-ce votre mère?
آیا این مادر شما است ؟
Qui est votre père?
پدر شما چه کسی است؟
Êtes-vous parents?
آیا شما با هم فامیل هستید؟
Quel âge avez-vous?
چند ساله هستید؟
Quel âge a votre sœur?
خواهر شما چند ساله است؟