درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 21 مردم: روابط خانوادگی

واژگان

نامادری
Belle-mère (la)
ناپدری
Beau-père (le)
ناخواهری
Demi-sœur (la)
نابرادری
Demi-frère (le)
پدر شوهر/پدرزن
Beau-père (le)
مادر شوهر/مادر زن
Belle-mère (la)
برادر شوهر/برادر زن
Beau-frère (le)
خواهر شوهر/خواهر زن
Belle-sœur (la)
او چه کسی است؟
Qui est-elle?
آیا این مادر شما است ؟
Est-ce votre mère?
پدر شما چه کسی است؟
Qui est votre père?
آیا شما با هم فامیل هستید؟
Êtes-vous parents?
چند ساله هستید؟
Quel âge avez-vous?
خواهر شما چند ساله است؟
Quel âge a votre sœur?