فارسی فرانسوی درس 20 واژگان

فرانسوی :: درس 20. مردم: اعضای خانواده

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Les gens
مردم
Mère (la)
مادر
Père (le)
پدر
Frère (le)
برادر
Sœur (la)
خواهر
Fils (le)
پسر
Fille (la)
دختر
Neveu (le)
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
Nièce (la)
دختر برادر یا خواهر و غیره
Grand-père (le)
پدر بزرگ
Grand-mère (la)
مادر بزرگ