درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 20 مردم: اعضای خانواده

واژگان

مردم
Les gens
مادر
Mère (la)
پدر
Père (le)
برادر
Frère (le)
خواهر
Sœur (la)
پسر
Fils (le)
دختر
Fille (la)
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
Neveu (le)
دختر برادر یا خواهر و غیره
Nièce (la)
پدر بزرگ
Grand-père (le)
مادر بزرگ
Grand-mère (la)