درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 18 راهنمایی: از کجا؟

واژگان

پشت
Derrière
جلو
Devant
بغل
À côté de
درب اول در سمت راست
Première porte à droite
چهارمین چراغ به سمت چپ بپیچید
Tournez à droite au quatrième feu tricolore
آیا من رادرک می کنید؟
Me comprenez-vous?
شمال
Direction Nord
غرب
Direction Ouest
جنوب
Direction Sud
شرق
Direction Est
به سمت راست
À droite
به سمت چپ
À gauche
آسانسور وجود دارد؟
Y a-t-il un ascenseur?
پله ها کجا هستند؟
Où est l’escalier?
در کدام جهت؟
Dans quelle direction?
درب دوم در سمت چپ
Deuxième porte à gauche
در گوشه به سمت چپ بپیچید
Au coin, tournez à gauche