فارسی فرانسوی درس 18 واژگان

فرانسوی :: درس 18. راهنمایی: از کجا؟

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Derrière
پشت
Devant
جلو
À côté de
بغل
Première porte à droite
درب اول در سمت راست
Tournez à droite au quatrième feu tricolore
چهارمین چراغ به سمت چپ بپیچید
Me comprenez-vous?
آیا من رادرک می کنید؟
Direction Nord
شمال
Direction Ouest
غرب
Direction Sud
جنوب
Direction Est
شرق
À droite
به سمت راست
À gauche
به سمت چپ
Y a-t-il un ascenseur?
آسانسور وجود دارد؟
Où est l’escalier?
پله ها کجا هستند؟
Dans quelle direction?
در کدام جهت؟
Deuxième porte à gauche
درب دوم در سمت چپ
Au coin, tournez à gauche
در گوشه به سمت چپ بپیچید