درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 17 راهنمایی: پایین سالن

واژگان

مستقیم
Tout droit
پشت سر
À l’arrière
در مقابل
À l’avant
در داخل
À l’intérieur
خارج از
À l’extérieur
اینجا
Ici
آنجا
در امتداد دیوار
Le long du mur
نزدیک
Près
در اطراف گوشه
Au coin de la rue
دور
Loin
بر میز
Au bureau
در خط
Dans la file
طبقه پایین
En bas
طبقه بالا
En haut
پایین سالن
Au bout du couloir