درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 16 دستورالعمل ها: بیا اینجا

واژگان

فقط یک لحظه
Un moment
اینجا منتظر باشید
Attendez ici
دنبال من بیایید
Suivez-moi
او به شما کمک می کند
Elle va vous aider
بیا تو
Entrez
بنشینید
Asseyez-vous
بیا اینجا
Venez ici
به من نشان بده
Montrez-moi