درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 15 اعداد: 1000 از طریق 10،000

واژگان

1000
Mille
2000
Deux mille
3000
Trois mille
4000
Quatre mille
5000
Cinq mille
6000
Six mille
7000
Sept mille
8000
Huit mille
9000
Neuf mille
10000
Dix mille