درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 14 اعداد: 100 تا 1000

واژگان

100
Cent
200
Deux cents
300
Trois cents
400
Quatre cents
500
Cinq cents
600
Six cents
700
Sept cents
800
Huit cents
900
Neuf cents
1000
Mille