درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 13 اعداد: 10 تا 100

واژگان

10
Dix
20
Vingt
30
Trente
40
Quarante
50
Cinquante
60
Soixante
70
Soixante-dix
80
Quatre-vingts
90
Quatre-vingt-dix
100
Cent