درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 12 اعداد: 21 تا 30

واژگان

21
Vingt et un
22
Vingt-deux
23
Vingt-trois
24
Vingt-quatre
25
Vingt-cinq
26
Vingt-six
27
Vingt-sept
28
Vingt-huit
29
Vingt-neuf
30
Trente