درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 11 اعداد: 11 از 20

واژگان

11
Onze
12
Douze
13
Treize
14
Quatorze
15
Quinze
16
Seize
17
Dix-sept
18
Dix-huit
19
Dix-neuf
20
Vingt