درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 10 اعداد: 0 تا 10

واژگان

تعداد
Numéros
1
Un
2
Deux
3
Trois
4
Quatre
5
Cinq
6
Six
7
Sept
8
Huit
9
Neuf
10
Dix