درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 9 شروع: عبارات

واژگان

ضمنا
À propos
حداقل
Au moins
سرانجام
Enfin
اما
Cependant
از این رو
Par conséquent
نگران نباش
Ne vous inquiétez pas
که بستگی دارد
Ça dépend
من متاسفم
Je suis désolé
در حال حاضر
Tout de suite
من نمی دانم
Je ne sais pas
مانند این
Comme ceci