درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 7 شروع: من هستم

واژگان

من هستم
Je suis
آیا
Est
و
Et
زیرا
Parce que
اما
Mais
یا
Ou
در
Dans
بدون
Sans
در
À