فارسی فرانسوی درس 6 واژگان

فرانسوی :: درس 6. شروع: سوالات کوتاه

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Quand?
چه موقع ؟
Où?
کجا؟
Lequel?
کدام یک؟
Qui?
چه کسی؟
À qui?
مال چه کسی؟
De qui?
مال چه کسی؟
Pourquoi?
چرا؟
Quoi?
چیست؟
Comment?
چگونه؟
Combien de temps?
چه مدت؟
Combien?
چقدر؟
Avez-vous?
آیا دارید؟
À qui?
به چه کسی؟
Avec quoi?
با چه؟