فارسی فرانسوی درس 4 واژگان

فرانسوی :: درس 4. شروع: لطفا و با تشکر از شما

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

S’il vous plaît
لطفاً
Merci
ممنون از شما
Je vous en prie
قابلی ندارد
À vos souhaits
سلامت باشید
Bon anniversaire
تولدت مبارک
Félicitations
تبریک
Bonne chance
موفق باشید
Comment vous appelez-vous?
نام شما چیست؟
Je m’appelle Marie
اسم من ماریا است
Pardon, je n’ai pas compris votre nom
ببخشید، من نام شما را نشنیدم
Enchanté
از ملاقات شما خوشبختم
D’où venez-vous?
اهل کجا هستید؟
Je viens de New York
من از نیویورک هستم