درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 4 شروع: لطفا و با تشکر از شما

واژگان

لطفاً
S’il vous plaît
ممنون از شما
Merci
قابلی ندارد
Je vous en prie
سلامت باشید
À vos souhaits
تولدت مبارک
Bon anniversaire
تبریک
Félicitations
موفق باشید
Bonne chance
نام شما چیست؟
Comment vous appelez-vous?
اسم من ماریا است
Je m’appelle Marie
ببخشید، من نام شما را نشنیدم
Pardon, je n’ai pas compris votre nom
از ملاقات شما خوشبختم
Enchanté
اهل کجا هستید؟
D’où venez-vous?
من از نیویورک هستم
Je viens de New York