فارسی فرانسوی درس 3 واژگان

فرانسوی :: درس 3. شروع: آهسته تر صحبت کنید

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Parlez lentement
آرام صحبت کنید
Je ne comprends pas
من درک نمی کنم
Vous comprenez?
آیا شما درک می کنید؟
Oui, bien sûr
حتماً
Répétez, s’il vous plaît
تکرار، لطفا
Encore
دوباره
Mot à mot
کلمه به کلمه
Lentement
به آرامی
Comment dit-on?
شما چطور می گویید؟
Qu’est-ce que ça veut dire?
به چه معنی است؟
Qu’avez-vous dit?
شما چه گفتید؟
Avez-vous des questions?
آیا شما سوال دارید؟