درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 3 شروع: آهسته تر صحبت کنید

واژگان

آرام صحبت کنید
Parlez lentement
من درک نمی کنم
Je ne comprends pas
آیا شما درک می کنید؟
Vous comprenez?
حتماً
Oui, bien sûr
تکرار، لطفا
Répétez, s’il vous plaît
دوباره
Encore
کلمه به کلمه
Mot à mot
به آرامی
Lentement
شما چطور می گویید؟
Comment dit-on?
به چه معنی است؟
Qu’est-ce que ça veut dire?
شما چه گفتید؟
Qu’avez-vous dit?
آیا شما سوال دارید؟
Avez-vous des questions?