درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 2 شروع: من کمی صحبت می کنم

واژگان

آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
Parlez-vous anglais?
بله، یک کمی
Oui, un peu
بله
Oui
خیر
Non
از ملاقات شما خوشبختم
Enchanté
خوشحالم تو رو می ببینم
Content de vous voir
آقای
Monsieur
خانم
Madame
خانم
Mademoiselle