درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

فرانسوی :: درس 1 شروع: سلام

واژگان

سلام
Bonjour
صبح به خیر
Bonjour
عصر به خیر
Bonjour
عصر به خیر
Bonsoir
شب به خیر
Bonne nuit
حال شما چطور است؟
Comment allez-vous?
خوب، ممنون از شما
Bien, merci
و شما؟
Et vous?
خوش آمدید
Bienvenue
روز زیبایی است
Il fait beau aujourd’hui
روز خوبی داشته باشید
Bonne journée
خداحافظ
Au revoir
بعداً می بینمت
À la prochaine
شما را فردا می بینم
À demain
ببخشید
Pardon
میتوانم به شما کمک کنم؟
Puis-je vous aider?