فارسی فرانسوی درس 1 واژگان

فرانسوی :: درس 1. شروع: سلام

loading

واژگان :: فرانسوی فارسی

Bonjour
سلام
Bonjour
صبح به خیر
Bonjour
عصر به خیر
Bonsoir
عصر به خیر
Bonne nuit
شب به خیر
Comment allez-vous?
حال شما چطور است؟
Bien, merci
خوب، ممنون از شما
Et vous?
و شما؟
Bienvenue
خوش آمدید
Il fait beau aujourd’hui
روز زیبایی است
Bonne journée
روز خوبی داشته باشید
Au revoir
خداحافظ
À la prochaine
بعداً می بینمت
À demain
شما را فردا می بینم
Pardon
ببخشید
Puis-je vous aider?
میتوانم به شما کمک کنم؟