درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

آلمانی :: درس 109 کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف

واژگان

کتاب مهمان
Gästebuch (das)
سبد خرید
Einkaufswagen (der)
گروه خبری
Newsgruppe (die)
اشتراک در
Abonnieren
پیام های خروجی
Ausgehende Nachrichten
پست الکترونیکی رمز دار
Verschlüsselte E-Mail
پیامهای ارسال شده
Gesendet
پیامهای حذف شده
Gelöschte Nachrichten
صندوق وارده
Posteingang
صندوق خارجه
Postausgang