فارسی آلمانی درس 109 واژگان

آلمانی :: درس 109. کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Gästebuch (das)
کتاب مهمان
Einkaufswagen (der)
سبد خرید
Newsgruppe (die)
گروه خبری
Abonnieren
اشتراک در
Ausgehende Nachrichten
پیام های خروجی
Verschlüsselte E-Mail
پست الکترونیکی رمز دار
Gesendet
پیامهای ارسال شده
Gelöschte Nachrichten
پیامهای حذف شده
Posteingang
صندوق وارده
Postausgang
صندوق خارجه