فارسی آلمانی درس 107 واژگان

آلمانی :: درس 107. کامپیوتر: قطعات

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Tastatur (die)
صفحه کلید
Schaltfläche (die)
دکمه
Laptop-Computer (der)
کامپیوتر لپ تاپ
Modem (das)
مودم
Maustaste (die)
دکمه ماوس
Mauspad (das)
موس پد
Maus (die)
ماوس
Datenbank (die)
پایگاه داده
Zwischenablage (die)
تخته کوچکی که گیره هایی برای نگاه داشتن کاغذ دارد