فارسی آلمانی درس 105 واژگان

آلمانی :: درس 105. اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری

loading

واژگان :: آلمانی فارسی

Zurück
پشت
Weiter
جلو
Speichern
ذخیره
Surfen (Web)
گشت و گذار (وب)
Herunterladen
دانلود
Ausführen
اجرا (اجرا)
Klicken
کلیک کنید
Ziehen
کشیدن
Ablegen
بیاندازید
Aktualisiert
به روز شده
Aktualisieren
به روز
Dropdown-Menü (das)
منوی کشویی
Stopp
ایست